kas_top_logo
 
 
Δελτίο τύπου: Θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα βασικά σημεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ 2014 – 2020).
  Εν όψει της συνόδου του συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας των χωρών μελών της Ε.Ε. στις 18 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, η Ν.Δ. δια του προέδρου της κ. Αντώνη Σαμαρά και του τομεάρχη αγροτικού κ. Γιώργου Κασαπίδη επέδωσε γραπτό κείμενο με τις θέσεις της Ν.Δ. για τα βασικά σημεία της Νέας ΚΑΠ.
  Οι θέσεις αυτές είναι αντικείμενο επεξεργασίας επιστημονικής ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία του τομέα αγροτικού και της γραμματείας αγροτικού που επικεφαλής είναι ο αρμόδιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Παπαστάμκος.
  Οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση του κειμένου της Νέας ΚΑΠ θα ολοκληρωθούν εντός του 2013 οπότε και τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τις τελικές τους θέσεις έως 01/08/2012 σχετικά με την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ στις χώρες τους.

  Παρακάτω ακολουθεί το κείμενο των θέσεων:

                                                                     ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα βασικά σημεία της Νέας ΚΑΠ 2014-2020,όπως περιλαμβάνονται στο διαπραγματευτικό πακέτο (Negotiating box).   

   ♦ Διατήρηση του Προϋπολογισμού της ΚΑΠ 2014-2020 τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα.

  ♦ Διατήρηση του ισχύοντος μοντέλου σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των Κρατών-Μελών και κατ’ επέκταση διατήρηση του Εθνικού Δημοσιονομικού Φακέλου στο επίπεδο της παρούσας κατανομής.

  ♦ Νέα κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης στη βάση του περιφερειακού μοντέλου και όχι του ιστορικού, ώστε να διαμορφωθεί εθνική στρατηγική αγροτικής πολιτικής σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, άμεσα εφαρμόσιμου από το 2014. Παράλληλα θα πρέπει να αμβλυνθούν οι μεγάλες διαφορές στην αξία των δικαιωμάτων μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών της επικράτειας και να ενισχυθούν, με υψηλότερη αξία δικαιωμάτων, περιοχές που κινδυνεύουν με απερήμωση.

  ♦ Διεύρυνση του όρου «πρασίνισμα» με την ενσωμάτωση ειδικών δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας, αύξηση του κατωφλίου εξαίρεσης των τριών εκταρίων σε τουλάχιστον πέντε, μείωση των καλλιεργειών σε 2 από 3 κατά τη διαφοροποίηση και διεύρυνση της οικολογικής εστίασης, ώστε να περιληφθούν περισσότερες εκτάσεις σε μία ευρύτερη γεωργική περιοχή, οι δε απαιτήσεις να εφαρμόζονται ανά περιοχή και όχι ανά εκμετάλλευση.

   ♦ Εξαίρεση των εκτατικών δενδρώνων και του ρυζιού από τα μέτρα πρασινίσματος, ως καλλιέργειες που πληρούν ipso facto τις απαιτήσεις πρασινίσματος. Αυτό το μέτρο σε συνδυασμό με το προηγούμενο θα εξαιρέσει άνω του 95% των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τα μέτρα του πρασινίσματος και τις οικονομικές επιβαρύνσεις που αυτά επιφέρουν στους παραγωγούς κατά την εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταστεί σαφές πως οι κυρώσεις για τη μη πλήρη εφαρμογή των πράσινων μέτρων, δεν θα πρέπει υπερβαίνουν το ποσό της πράσινης ενίσχυσης (30%).

  ♦ Ο ορισμός του ενεργού αγρότη να είναι αρμοδιότητα του Κ/Μ, με έμφαση στην παραγωγικότητα της γης, οριοθετώντας την ελάχιστη αγροτική δραστηριότητα με κριτήρια που παρέχουν εθνική ευελιξία, ενώ θα πρέπει να καθοριστεί "αρνητικός κατάλογος" ορισμένων ιδιοκτητών γης που θα εξαιρούνται από το καθεστώς, εκτός αν μπορούν να αποδείξουν ότι ασχολούνται επαγγελματικά με την γεωργική παραγωγή.

  ♦ Επέκταση του καταλόγου των τομέων των συνδεδεμένων ενισχύσεων, ώστε συμπεριληφθούν όλοι οι τομείς του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης της Λισαβόνας και έτσι να ενισχύονται τομείς ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, όπως ο τομέας του καπνού και ο τομέας του χοιρείου κρέατος.

  ♦ Ευελιξία στη διεύρυνση του ορισμού των βοσκοτόπων ώστε να συμπεριληφθούν και βοσκότοποι με ξυλώδη βλάστηση, χωρίς όμως να εξαιρεθούν τα μεσογειακά χαρακτηριστικά των ελληνικών βοσκοτόπων που δεν αναγνωρίζονται στις περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Παράλληλα θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό των επιλέξιμων βοσκοτόπων για να εξασφαλισθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα των δικαιούχων κτηνοτρόφων λόγω παύσης του καθεστώτος των ειδικών δικαιωμάτων.

  ♦ Αύξηση της ενίσχυσης των νέων αγροτών (ηλικίας κάτω των 40 ετών)  κατά την έναρξη της γεωργικής τους δραστηριότητας (πρώτη πενταετία), από 2% σε έως 4% του δημοσιονομικού φακέλου, με κριτήρια που θα καθορίζονται σε Εθνικό και όχι Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Κ/Μ.  Θα πρέπει επιπλέον να προβλεφθεί η δυνατότητα, τα Κ/Μ, σε προαιρετική βάση, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι 1% του δημοσιονομικού φακέλου, προκειμένου να στηρίξουν την ηλικιακή ομάδα 40-50 ετών, που επιστρέφουν στη γεωργία λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης. Η πρότασή μας αυτή, σε συνδυασμό με τα αναπτυξιακά μέτρα του Πυλώνα  Π (Leader, μικρά επιχειρησιακά προγράμματα έως 70000 ευρώ κλπ) της ΚΑΠ, θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την εγκατάσταση νέων αγροτών στη γεωργία και ιδιαίτερα σε προβληματικές περιοχές της χώρας μας που κινδυνεύουν από εγκατάλειψη.

  ♦ Ευελιξία στα Κ/Μ ως προς την προαιρετικότητα του καθεστώτος των μικρών αγροτών.

  ♦ Υπέρ της διατήρησης των εθνικών ποσοστώσεων ζάχαρης μέχρι το 2020 και όχι σταδιακή κατάργηση αυτών το 2015, όπως ορίζει το σημερινό κοινοτικό καθεστώς.

  ♦ Υπέρ της ίσης εφαρμογής των κοινοτικών προτύπων ποιότητας και στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, προκειμένου να αποφευχθεί η διακίνηση ανταγωνιστικών, κατώτερης ποιότητας, προϊόντων εντός της Ε.Ε.

  ♦ Yπέρ της ευελιξίας του Κ/Μ ως προς τον προσδιορισμό του έτους-ών αναφοράς για την κατανομή των  άμεσων ενισχύσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές τίτλων και δικαιωμάτων των τελευταίων ετών.

  ♦ Ένταξη του ζωϊκού κεφαλαίου ως επιλέξιμη δαπάνη σε αναπτυξιακά προγράμματα του αγροτικού τομέα (σχέδια βελτίωσης, αναπτυξιακός νόμος).

  ♦ Ως προς τη σταδιακή μείωση και επιβολή ανώτατου ορίου ενίσχυσης, προτείνουμε το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που πρόκειται να χορηγηθούν σε γεωργό, σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος να μειώνεται ως εξής:   
   – κατά 40% (από 20%) για το τμήμα που υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ και έως 200.000 ευρώ      – κατά 60% (από 40%) για το τμήμα που υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ και έως 250.000 ευρώ
   – κατά 80% (από 60%) για το τμήμα που υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ
    – κατά 100% για το τμήμα που υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.
  Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα ποσά που θα προκύψουν από τις μειώσεις θα ενισχύσουν το εθνικό απόθεμα και κυρίως τα δικαιώματα των νέων αγροτών
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310