kas_top_logo
 
 
Ερώτηση Γ. Κασαπίδη για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στα διόδια Μαλγάρων
Προς τους Υπουργούς: 1. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
                                                κ. Ιωάννη Ραγκούση
                                           
2. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα

Θέμα:
Εργασιακό μέλλον εργαζομένων στα διόδια Μαλγάρων

  Με το άρθρο 9 § 3 εδ. β’ του ν. 3481, ΦΕΚ Α 162/2.8.2006 τέθηκε η εισέτι ανενεργή διάταξη της (εν αναμονή) παραχώρησης στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» των Τ.Ε.Ο. (Διοδίων), χωρίς ακόμα την παραλαβή αυτών από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.», γεγονός που σημαίνει την ανά πάσα χρονική στιγμή αιφνίδια μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Διοδίων μεταξύ άλλων και των Διοδίων Μαλγάρων, με συνέπεια την συνακόλουθη αγωνία των εργαζομένων για το εργασιακό τους μέλλον, όπως εκείνων που σήμερα υπηρετούν στα Διόδια Μαλγάρων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ. Α.Ε.» μερικοί σε μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2938/2001 και μερικοί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

  Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 § 1 και 2 του ν. 2938/2001 «1. Το μόνιμο προσωπικό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, που υπηρετεί με σχέση δημοσίου δικαίου κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εντάσσεται σε αντίστοιχες μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Τ.Ε.Ο. Α.Ε.. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την αποχώρηση των ανωτέρω υπαλλήλων με οποιονδήποτε τρόπο. Το προσωπικό αυτό διατηρεί το υφιστάμενο μισθολογικό καθεστώς, καθώς και την πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α) όπως αντικαταστάθηκε από την διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α) και ως προς τη λύση των εργασιακών σχέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν κάθε φορά….»,

  Επειδή, σε όμοια περίπτωση το 2007, οπότε και υπογράφηκε σύμβαση παραχώρησης μεταξύ άλλων και των Διοδίων, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και α) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ" και β) εκ τρίτου, των Αρχικών Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας εταιρειών … και κυρώθηκε με τον Ν. 3555 (ΦΕΚ Α΄ 81/16.04.2007), σύμφωνα με το άρθρο 4 ο παραχωρησιούχος ανέλαβε την υποχρέωση να προσλάβει το προσωπικό το προερχόμενο από τους εργαζόμενους στην εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε. που απασχολούνταν σε αυτήν για τις πάγιες ανάγκες των Υφισταμένων Τμημάτων έως και τις 31-12-2004 και εξακολουθούσε να απασχολείται σε αυτήν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, και εφ` όσον επιθυμούν να προσληφθούν στις θέσεις αυτές από τον Παραχωρησιούχο …»,

  Eπειδή, με την ΥΑ Δ16//2007 (ΥΑ Δ16γ/06/362/Γ ΦΕΚ Β 1503 2007) καθορίστηκε η διαδικασία και την επιλογή του φορέα μετάταξης - μεταφοράς του προσωπικού της "ΤΕΟ Α.Ε." όπως αυτό περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3555/2007 και  σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΦΕΚ Α`178 6.2.2001) Ν. 2938/2001 με τα εδάφια α΄,β΄,γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν.3075/2002 (Α΄ 297) ορίσθηκε το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο της μετατροπής του σε ανώνυμη εταιρεία.

  Κατόπιν των παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 
Τι προτίθεται να πράξουν σχετικά με το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στα Διόδια Μαλγάρων, δεδομένης της πάντα επικείμενης αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των διοδίων με την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ» ή της κατάστασης που θα προκύψει από διαδικασία συγχώνευσης των Τ.Ε.Ο. με οιαδήποτε υπηρεσία του στενού δημοσίου ή ευρύτερου τομέα ή ν.π.δ.δ. ή δ.ε.κ.ο. κ.λ.π. και πως θα διασφαλιστούν τα εργασιακά κεκτημένα και η ίση μεταχείριση των ήδη εργαζομένων σχετικά με το δικαίωμα των μετατάξεων με τους συναδέλφους τους που υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν. 3555 (ΦΕΚ Α΄ 81 / 16.04. 2007) και της ΥΑ Δ16//2007  (ΥΑ Δ16γ/06/362/ Γ ΦΕΚ Β 1503 2007).      
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310