kas_top_logo
 
 
Περισσότερα από 2.000.000 ευρώ για το Νομό Κοζάνης με το LEADER +
  Συνεχίζεται μέχρι τις 16/01/06 η υποβολή προτάσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τα 4 προγράμματα που αφορούν στο νομό μας με το Κοινοτικό Πρόγραμμα LEADER +

  Η δράση 1.2.2.3 επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής  αφορά στην ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής με ιδιαίτερη βαρύτητα το μήλο και το κάστανο χωρίς να αποκλείονται και τα άλλα προϊόντα της περιοχής όπως πατάτα, όσπρια, οπωροκηπευτικά και άλλα.

  Η δράση συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το νομό πλην των Δ.Δ. Κοζάνης και Πτολεμαϊδας ακόμα και τις Ο.Π.Α.Α.Χ. περιοχές δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί και εφαρμόζονται οι μελέτες- εμπειρογνωμοσύνες. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% με μέγιστο ύψος επένδυσης τα 440.000 ευρώ. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη οικοπέδου στην περίπτωση κατασκευής κτιρίου, η ηλικία όχι πάνω των 65 ετών του επενδυτή και φυσικά να πρόκειται για πρωτοποριακές /καινοτόμες ιδέες.

  Χρηματοδοτείται η κατασκευή κτιρίου, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η σύνταξη των απαραίτητων μελετών, η αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού, οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και λοιπών συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος και άλλα.

  Η δράση 1.2.3.1 εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, HACCP, κ.λ.π.) αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για αγροτουριστικά καταλύματα, βιοτεχνικές ομάδες, εστιατόρια, μονάδες παραγωγής ειδών διατροφής, μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, επιχειρήσεις αξιοποίησης τοπικών φυσικών πόρων και άλλα. Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η εν λόγω επιχείρηση να έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ, να βρίσκεται σε καθαρή περιοχή LEADER+ (στις επικαλυπτόμενες περιοχές με τα Ο.Π.Α.Α.Χ. και τις ειδικές ζώνες του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι δυνατή η ένταξη επιχειρήσεων καθόσον και στα δύο προγράμματα περιλαμβάνονται αντίστοιχες δράσεις).

  Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται στα 440.000 ευρώ και χρηματοδοτείται στο 75%. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται το κόστος της αρχικής πιστοποίησης και των ελέγχων από αναγνωρισμένους φορείς, όπως και η κατάρτιση του προσωπικού για την εισαγωγή του συστήματος από Οργανισμό ο οποίος πραγματοποιεί την πιστοποίηση. Φάκελο υποψηφιότητας μπορεί να υποβάλει και νέα επιχείρηση η οποία υποβάλει παράλληλα φάκελο και στη δράση 1.2.2.3 για ίδρυση επιχείρησης ή στη δράση 1.2.2.3 για εκσυγχρονισμό επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος δε θα ξεπερνά τα 440.000 ευρώ. Επίσης μία επιχείρηση μπορεί να υποβάλει πρόταση και στη δράση 1.2.2.12 για απαραίτητες βελτιώσεις προκειμένου να εγκαταστήσει στη συνέχεια το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

  Η Τρίτη δράση 1.2.2.12 βελτίωση επιχειρήσεων για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης είναι στο ίδιο πλαίσιο για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε καθαρή περιοχή leader+ ,δηλαδή Δήμος Κοζάνης (πλην Δ.Δ. Κοζάνης), Δήμος Πτολεμαϊδας (πλην Δ.Δ. Πτολεμαϊδας), Δήμος Σερβίων, Βερμίου, Δημητρίου Υψηλάντη, Ελλησπόντου, Καμβουνίων, Σιατίστης, Ελίμειας, Αιανής, Αγίας Παρασκευής, Κοινότητα Λιβαδερού) για βελτίωση των επιχειρήσεων ώστε να είναι στη συνέχεια έτοιμες για πιστοποίηση.

  Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το 50% και οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν θα αφορούν κτιριακές βελτιώσεις  και προμήθεια και βελτιώσεις εξοπλισμού οι οποίες είναι αναγκαίες για την πιστοποίηση και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί  η κατασκευή κατάλληλων υποδομών ή διαρρυθμίσεων που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.

  Τέλος, η δράση 1.2.3.2 Δικτύωση Ομοειδών ή Συμπληρωματικών Επιχειρήσεων (Clusters)όπου προτείνεται η δημιουργία δικτύων – clusters για τη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων για την κοινή προβολή, προώθηση, συνεργασία και τη συλλογική στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αφορά σε συνεργασίες σε διάφορους τομείς, όπως διατροφής, τουρισμού κ.α. Παραδείγματα σχημάτων συνεργασιών ή δικτύωσης θα μπορούσαν να αποτελούν οι μονάδες φιλοξενίας (καταλύματα), τα κέντρα εστίασης και οποιαδήποτε επιχείρηση που σχετίζεται με τον κλάδο του τουρισμού. Περιλαμβάνει τις περιοχές παρέμβασης LEADER+ και Ο.Π.Α.Α.Χ. Νομού Κοζάνης και χρηματοδοτείται η σύσταση του δικτύου και η προβολή αυτού με ποσοστό 75%. Απαραίτητος όρος συμμετοχής είναι ο αριθμός των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να είναι τουλάχιστον πέντε και το ανώτατο ύψος επένδυσης να είναι έως 100.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών αφορούν  τη  σύσταση του φορέα νομικού προσώπου, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τη δημιουργία δικτύου και την εκπόνηση σχεδίου δράσης. Επίσης, τις ενέργειες ενημέρωσης σχετικών επιχειρήσεων, τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό εξασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου το κόστος ,όπως και τις ενέργειες προβολής και προώθησης ή και τη δημιουργία ιστοσελίδων κ.α.

  Όπως δήλωσε ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης είναι μία μεγάλη ευκαιρία για το Νομό να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια του LEADER+ που του αναλογούν και μια ευκαιρία για τους ιδιώτες να ωφεληθούν με τη δημιουργία επιχειρήσεων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής αναδεικνύοντας παράλληλα και τα γεωργικά προϊόντα του τόπου μας.  Όπως επίσης τόνισε, η προσαρμογή των επιχειρήσεων της Κοζάνης στις ανάγκες πιστοποίησης και η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας αν μη τι άλλο θα τις αναβαθμίσει  ποιοτικά και σταδιακά θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές. Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη με τη δράση για τη δικτύωση ομοειδών επιχειρήσεων με την έννοια της αμοιβαίας συνεργασίας και της καλύτερης προώθησης και διαφήμισης διαφορετικών επιχειρήσεων του ιδίου τομέα για τη γενικότερη ανάπτυξη της περιφέρειας μπορούμε στο Νομό Κοζάνης να χαράξουμε ενιαία στρατηγική για ορισμένα προϊόντα (μήλα, κάστανα κ.α.)

  Αρμόδιος φορέας και για τα 4 προγράμματα είναι η Αναπτυξιακή Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ.Α.Ε.).
Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310