kas_top_logo
 
 
Πρωτοβουλία για την προστασία του Αλιάκμονα
Πρωτοβουλία για την προστασία του Αλιάκμονα

Η ίδρυση ενός συλλογικού οργάνου για την προστασία του Αλιάκμονα σ’ επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, σχεδιάζεται την περίοδο αυτή από πολίτες και των τεσσάρων Νομών της Δυτικής Μακεδονίας.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο βουλευτή Ν. Κοζάνης Γιώργο Κασαπίδη ο οποίος έχει ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή για την προστασία του ποταμού εδώ και τρία (3) χρόνια.

Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στον υπό σύσταση φορέα ( αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ) ενδιαφερόμενοι πολίτες από τους Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών.

Σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη προγραμματίζονται ενημερωτικές συναντήσεις σε παραποτάμιους οικισμούς στο Ν. Κοζάνης ενώ από τα ιδρυτικά μέλη του κυοφορούμενου φορέα θα είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ, η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Καστοριάς, το Κέντρο Προστασίας Αγρίων Ζώων και Πουλιών Καστοριάς, ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Γρεβενών.

Όπως αποφασίστηκε σε χθεσινή συνάντηση στη Νεάπολη, από τους εκπροσώπους των προαναφερόμενων φορέων που είναι και πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας, στις 7 Απριλίου του 2008 θα δημοσιοποιηθεί κι’ επισήμως η σύσταση του συλλογικού οργάνου για την προστασία του Αλιάκμονα ώστε να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της κίνησης αυτής των.

Ακολουθεί συνημμένο κείμενο για το ιστορικό της πρωτοβουλίας του κ. Κασαπίδη για χρήση κι’ ενημέρωση των δημοσιογράφων.

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Πρόκειται για πρωτοβουλία που στόχο έχει τη δημιουργία ενός πρότυπου ολοκληρωμένου αειφορικού μοντέλου διαχείρισης, που θα προκύψει από την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διάσωσης, προστασίας, αποκατάστασης, αξιοποίησης και ανάδειξης της λεκάνης περισυλλογής και απορροής των υδάτων του Αλιάκμονα ποταμού.

Η ενέργεια των δράσεων των 5 (πέντε) ρημάτων (διάσωση, προστασία, αποκατάσταση, αξιοποίηση, ανάδειξη) καλύπτει τους περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς, κοινοτικούς και οικονομικούς πόρους και αξίες που εντοπίζονται στην προαναφερόμενη λεκάνη.

Το πρότυπο διαχειριστικό μοντέλο που θα προκύψει θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις λεκάνες περισυλλογής και απορροής των υδάτων των ποταμών της χώρας αλλά και της Ε.Ε. καθώς δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο στην Ελλάδα και το εξωτερικό (νομοθετική κατοχύρωση;).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Στις 9 Οκτωβρίου 2004 με τη συμμετοχή τεσσάρων βουλευτών, δεκατριών δημάρχων, έξι κοινοταρχών, εκπροσώπων δύο νομαρχιών, δέκα επαγγελματικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων από τους τέσσερις νομούς της Δυτ. Μακεδονίας καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων δύο περιφερειών της Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας – εργασίας εμπλεκομένων φορέων που απετέλεσε το έναυσμα της πρωτοβουλίας για τον Αλιάκμονα. Στη συνάντηση εκείνη κατατέθηκαν θέσεις και προτάσεις των φορέων και των εκπροσώπων για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα κινούνταν η εν λόγω πρωτοβουλία. Ορίσθηκε χρονοδιάγραμμα για την δεύτερη συνάντηση και την οριστικοποίηση στόχων, ενεργειών και δομών για την προώθηση του εγχειρήματος. Τίτλος της πρώτης συνάντησης:

«Αλιάκμονας. Το ποτάμι που μας ενώνει.»

Στη δεύτερη συνάντηση, (Κοζάνη 11 Ιουλίου 2005) με τη συμμετοχή του συνόλου των Ο.Τ.Α. της Δυτ. Μακεδονίας οριστικοποιήθηκε η ομάδα εργασίας για την προετοιμασία σχετικού φακέλου που θα κατατεθεί σε πρόγραμμα της Ε.Ε. και θα αφορά το σχεδιασμό των ενεργειών που θα οδηγούν στους στόχους της πρωτοβουλίας.

Οι δράσεις τέθηκαν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και την εποπτεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γεννεσιουργές αιτίες της πρωτοβουλίας

Τα βασικά αίτια που οδήγησαν στην ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής είναι:

1) Η ανεπανόρθωτη καταστροφή και υποβάθμιση του οικοσυστήματος της λεκάνης από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, στη συντριπτική τους πλειοψηφία παράνομες (ρίψη ανεπεξέργαστων λυμάτων, μπαζών, σκουπιδιών. Παράνομες αμμοληψίες, υλοτομίες, αντλήσεις. Εκτεταμένα φαινόμενα διάβρωσης επικλινών εδαφών. Παράνομη αλιεία, κυνήγι).

2) Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη χρήση των υδάτων της λεκάνης σε διάφορους τομείς (γεωργία, οικισμοί, βιομηχανία).

3) Η αλόγιστη χρήση των υδάτων της λεκάνης.

4) Η μεγάλη αδράνεια και αδιαφορία που επιδεικνύεται μέχρι σήμερα για τα φαινόμενα αυτά.

5) Η φθορά από το χρόνο αλλά και από ανθρώπινες παρεμβάσεις, ιστορικών μνημείων (πέτρινα γεφύρια, μοναστήρια, ναοί κ.α.) και οικισμών με ιδιαίτερα γνωρίσματα (τοπική αρχιτεκτονική) που είναι κομμάτι της φυσιογνωμίας του τόπου.

6) Η ερήμωση και εγκατάλειψη οικισμών και περιοχών και η γήρανση των εναπομεινάντων πληθυσμών σε μεγάλη έκταση της υδρολογικής λεκάνης του Αλιάκμονα. Μαζί με τον πληθυσμό χάνεται και σημαντικό κομμάτι γνώσεων και πολιτισμικών στοιχείων (τεχνικές, ήθη, έθιμα) και κοινοτικών αξιών που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί.

7) Η ολοένα αυξανόμενη αξία των αμόλυντων και αναλλοίωτων υδάτινων οικοσυστημάτων, εξαιτίας της σπανιότητάς τους, λόγω της ολοένα και αυξανόμενης έντονης ανθρώπινης παρέμβασης σ’ αυτά, σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

Στόχοι.

Α. Η καθιέρωση του ποταμού, των παραποτάμων και των υδατορεμμάτων ως υδάτινες διαδρομές, διανθισμένες με τους περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς και κοινοτικούς πόρους και αξίες που εντοπίζονται κατά μήκος τους, θα αποτελέσουν αυτόνομες θεματικές ενότητες κατάλληλες για τουριστική αξιοποίηση. Το σύνολο των υδάτινων διαδρομών ως θεματικές ενότητες θα αποτελεί τη μορφή που επιδιώκουμε να λάβει η εν λόγω επιφανειακή υδρολογική λεκάνη.

Β. Η ποσοτική και ποιοτική διατήρηση και αειφορική διαχείριση των πόρων που εντοπίζονται στη λεκάνη.

Γ. Να παραδώσουμε το φυσικό οικοσύστημα αλώβητο και αναλλοίωτο, να στηρίζει την παρουσία των ανθρώπινων κοινωνιών στην περιοχή. Κάτι που οι πρόγονοί το έπραξαν και το εμπλούτισαν με πολιτισμικό υλικό και κοινοτικές αξίες.

Δ. Η ενεργητική συμμετοχική διαδικασία για την επίτευξη των στόχων αυτών, με κινητοποίηση όλων των πολιτών, μέσω μέτρων πολιτικής και κύριους μοχλούς ενεργοποίησης τους ΟΤΑ 1ου βαθμού.

Αφορμή πρωτοβουλίας.

Η έσχατη κατάσταση στην οποία κατέληξε ο ποταμός το 2000 και 2001 με την αποξήρανση της κύριας κοίτης του, μετά τα όρια των νομών Κοζάνης και Γρεβενών μέχρι το σημείο ένωσης του Αλιάκμονα με τον Βενέτικο, κύριο παραπόταμό του στο Ν. Γρεβενών, λίγο έξω από το χωριό Φελί.

Το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο εκδηλώθηκε εξαιτίας του κακού σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολλών αρδευτικών δικτύων που κατασκευάστηκαν από το Ν. Καστοριάς έως το Ν. Γρεβενών σε σύμπτωση με τις άνυδρες χρονιές που έτυχαν και τις παράνομες αντλήσεις ύδατος κύρια για άρδευση καλλιεργειών.

Ο σχεδιασμός με πνεύμα και γνώσεις ολοκληρωμένης και αειφορικής διαχείρισης είναι βέβαιο ότι θα προέβλεπε και θα περιόριζε τέτοιου είδους φαινόμενα.

Σημασία. Ανάγκη εφαρμογής.

Η σημασία του εγχειρήματος είναι μεγάλη εξαιτίας της έντονης και διαχρονικής παρουσίας πληθυσμού και οργανωμένων κοινωνιών, από τους προϊστορικούς ακόμα χρόνους, στην λεκάνη περισυλλογής του ποταμού. Σ’ αυτό συνέβαλλε η γονιμότητα των εδαφών, η ευκολία μετακίνησης και επικοινωνίας των πληθυσμών, το ήπιο κλίμα, οι πλούσιοι φυσικοί πόροι κ.α.

Επομένως το ενδιαφέρον της λεκάνης για τους πόρους και τις αξίες που εξετάζουμε είναι σημαντικό.

Η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης των εν λόγω πόρων είναι επίσης μεγάλη διότι συντρέχουν οι εξής λόγοι:

1) Ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων (καταστροφικές παρεμβάσεις, υποβάθμιση) που υφίστανται εδώ και χρόνια σχετικά με τη διαχείριση πόρων (φυσικών, πολιτισμικών, κοινοτικών).

2) Πρόβλεψη καταστάσεων και φαινόμενων που με η εκδήλωσή τους μπορεί να επιφέρει μεγάλα οικολογικά προβλήματα, οικονομικό κόστος και κοινωνική αναταραχή. Π.χ. :

  • αποξήρανση του Αλιάκμονα και αρδευτικά δίκτυα,

  • αποξήρανση του Αλιάκμονα και οικολογική ισορροπία,

  • ύδρευση Θεσσαλονίκης και κόστος διύλισης των υδάτων στα κεντρικά διυλιστήρια κ.α.

3) Αξιοποίηση προοπτικής που ξεδιπλώνεται μέσα από την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων αυτών για την ανάπτυξη της Δυτ. Μακεδονίας.

4) Απαίτηση των πολιτών οι οποίοι έχουν καταλάβει πλέον τη σημασία και το ρόλο του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους αλλά και στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου τους.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της ευτυχούς συγκυρίας της πρόσφατης παρελθούσης χρονικής περιόδου, διεθνούς προβολής του Γράμμου, μέσα από τη συμμετοχή του ως μία από τις δύο περιοχές της Ευρώπης, που είχαν επιλεγεί ως τελικές υποψήφιες για την εκλογή της ¨ Ωραιότερης φυσιολατρικά περιοχή της Ευρώπης για το 2007- 2008 ¨, η πρωτοβουλία για τον Αλιάκμονα δικαιώνεται από τις εξελίξεις και η αναγκαιότητα του όλου εγχειρήματος αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα.

Ενδεικνυόμενη μεθοδολογία.

α) Αποτύπωση σε χάρτη της λεκάνης περισυλλογής του Αλιάκμονα ποταμού στα όρια της Δυτ. Μακεδονίας.

β) Εγκατάσταση παρατηρητηρίου προστασίας και διαχείρισης της λεκάνης περισυλλογής και απορροής του Αλιάκμονα ποταμού.

γ) Εντοπισμός – καταγραφή των οικισμών της λεκάνης περισυλλογής και απορροής του Αλιάκμονα.

δ) Εντοπισμός – καταγραφή περιβαλλοντικών, πολιτισμικών, κοινοτικών και οικονομικών πόρων της λεκάνης. Φωτογράφηση αυτών. Αξιολόγηση, ιεράρχηση.

ε) Εντοπισμός – καταγραφή των σημείων εισροών λυμάτων και άλλων ρύπων στον ποταμό.

στ) Εντοπισμός – καταγραφή των περιοχών έντονων παρεμβάσεων που έχουν επίπτωση στους φυσικούς ή πολιτισμικούς πόρους ή στις κοινοτικές ή οικονομικές αξίες στη λεκάνη περισυλλογής του Αλιάκμονα.

η) Ψηφιοποίηση της λεκάνης περισυλλογής και απορροής (ορογραφικές καμπύλες) και τοποθέτηση των φωτογραφιών των πόρων.

θ) Εμβάθυνση ανάλυσης διαχείρισης του καθενός από τους πόρους στη λεκάνη και στο ρόλο που παίζουν συνολικά στη διαμόρφωση της τελικής υδάτινης αυτόνομης διαδρομής και αυτή με τη σειρά της στο σύνολο των υδάτινων διαδρομών της λεκάνης περισυλλογής .

ι) Διατύπωση διακήρυξης για την πρωτοβουλία για τον Αλιάκμονα. Η διακήρυξη αυτή θα διέπεται από τις αρχές της οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. για τη διαχείριση των υδάτων ενώ θα καλύπτει ευρύτερα το περιβάλλον καθώς και θέματα πολιτισμού και κοινωνιολογίας

Επιμέρους προτεινόμενοι στόχοι.

α) Εκπαίδευση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση φορέων και τοπικού πληθυσμού για το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας, τους στόχους και το ρόλο που καλούνται να παίξουν οι ίδιοι για την επίτευξή τους. Ειδικά για τους αγρότες που είναι και οι μεγαλύτεροι χρήστες του νερού επιβάλλεται η εκπαίδευσή τους σχετικά με τη χρήση του νερού και της συμπεριφοράς τους στην ύπαιθρο (απόρριψη σκουπιδιών, υπερβολική χρήση χημικών κ.α.).

Προώθηση όπου επιδέχεται μετά από οργανωμένη προσπάθεια, μοντέλων συστημάτων παραγωγής βιολογικών προϊόντων ή προϊόντων ολοκληρωμένης παραγωγής.

β) Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών της Δυτ. Μακεδονίας για το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας στα πλαίσια του προγράμματος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

γ) Ανάδειξη – προβολή ευρύτερα (έκδοση έντυπου υλικού, λευκώματος, video υλικού κ.α.) του περιεχομένου της πρωτοβουλίας.

δ) Θέσπιση ειδικού νομοθετικού καθεστώτος για την προστασία οριοθετημένων γεωγραφικών περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, επιστημονικό ενδιαφέρον, μοναδικότητας πόρων, μεγάλης ευαισθησίας (π.χ. πηγές, βιότοποι ενδημικών φυτών, σπάνιοι γεώτοποι κ.α.).

ε) Σύσταση και λειτουργία κεντρικής δομής στήριξης σ’ επίπεδο Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού για σχεδιασμό και εφαρμογή έργων καθαρισμού και προστασίας περιβάλλοντος (βιολογικοί καθαρισμοί, ανακύκλωση απορριμμάτων κ.α.)

στ) Κατοχύρωση τοπικής αρχιτεκτονικής. Αναγνώριση οικισμών παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Θέσπιση αρχιτεκτονικών προδιαγραφών και όρων για δόμηση σ’ αυτούς. Αναβίωση της τέχνης των πετράδων για την ύπαρξη τεχνιτών της πέτρας για κτίσιμο και συντήρηση κατασκευών στους εν λόγω οικισμούς.

 

ζ) Ανάδειξη διαδρομών θεματικού τουρισμού, όπως:

  • των εμπορικών μονοπατιών μετακίνησης και επικοινωνίας των πληθυσμών της Δυτ. Μακεδονίας του 18ου – 19ου αι. όπου εντοπίζονται και τα πέτρινα γεφύρια στην εν λόγο λεκάνη.

  • Διαδρομών θρησκευτικού τουρισμού, που θα συνδέουν τις Ιερές Μονές που εντοπίζονται στη λεκάνη

  • Θέσπιση προδιαγραφών διαφόρων δράσεων και ενεργειών (ποιοτικών – ποσοτικών) στα μέρη όπου εντοπίζονται ιαματικές πηγές (Αμμουδάρα, Κοιλάδι, κ.α.) για την ανάπτυξη Ιαματικού τουρισμού.

Πληροφορίες για τον Αλιάκμονα ποταμό.

ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ

Όταν κοιτάζεις το ποτάμι συλλογιέσαι πως χιλιάδες και χιλιάδες χρόνια το νερό πέφτει με αδιάκοπο παφλασμό, σκεπασμένο με τα διάφανα, απείραχτα λουλούδια του κάτασπρού αφρού του, χωρίς να βασανίζεται, χωρίς να κουράζεται. Απέναντί του δεν είσαι τίποτε περισσότερο από ένα μικρό, πολύ μικρό ανθρωπάκι.

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος

Η ονομασία του Αλιάκμονα είναι αρχαιότερη από την εξάπλωση των Μακεδόνων.

Σύμφωνα με αρχαιολογικές έρευνες ο Αλιάκμονας σχεδόν σ’ όλο το μήκος του κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. Τούτο μαρτυρούν οι προϊστορικοί οικισμοί και οι τάφοι που χρονολογούνται από την Πρώιμη Νεολιθική εποχή έως την εποχή του Σιδήρου που βρέθηκαν κατά μήκος των δύο οχθών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Περίλαμπρες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας που ιδρύθηκαν στις όχθες του, οι Αιγές (Βεργίνα) στον κάτω ρου του ποταμού και η Αιανή στο μέσο ρου του

Στον Αλιάκμονα αναφέρονται αρχαίοι ποιητές και συγγραφείς, όπως ο Ησίοδος, ο Πλίνιος και ο Στράβων. Στα νεότερα χρόνια ξένοι περιηγητές όπως ο Leak ο Poucquevile και πολλοί άλλοι περιγράφουν τον Αλιάκμονα και τις ιδιότητές του.

Ο ποιητής Ησίοδος στη Θεογονία αναφέρει ότι ο Αλιάκμονας όπως και άλλοι τρεις χιλιάδες ποταμοί ήταν παιδιά του Ωκεανού και της Τηθύος

Ο αρχηγέτης των Τημενίδων Περδίκας Α΄ είχε έλθει από το Άργος της Πελοποννήσου. Ήταν ένας από τους τημενίδες που βασίλευαν εκεί ως απόγονοι του Ηρακλέους, του υιού του Διός και σύμφωνα με μεταγενέστερο χρησμό, ίδρυσε την πρωτεύουσά του ¨προς πηγάς Αλιάκμονος¨ και την ονόμασε Αιγέας, από τις αργικέρωτας, χιονώδεας αίγας που κοιμόνταν εκεί.

Η τοποθεσία είναι η Βεργίνα

Ο Πλίνιος στη φυσική του ιστορία αναφέρει ότι ο ποταμός Αλιάκμονας έχει την ιδιότητα να μεταβάλει σε λευκό το χρώμα του μαλλιού των προβάτων όταν πίνουν από τα νερά του, καθώς και το χρώμα του ορείχαλκου, όταν βυθίζεται στο νερό του.

Οι πρώτοι Έλληνες που εποίκισαν τα παράλια του Θερμαϊκού ήταν οι Ερετριείς, όπου ίδρυσαν τη Μεθώνη σε μικρή απόσταση νότια από τις εκβολές του πλωτού Αλιάκμονος, περί τον έβδομο αιώνα. Αυτό που έλκυε τους εποίκους ήταν η ναυπηγήσιμη ξυλεία που μπορούσε επιπλέοντας να μεταφερθεί μέσω του ποταμού και η οποία υλοτομούνταν στα Πιέρια όρη.

Ο Αλιάκμονας με βαθειά κοίτη και πολυσχιδείς όχθες, είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ελληνικός ποταμός, μήκους 297 χλμ., από τις πηγές του στο Γράμμο ως το Θερμαϊκό κόλπο και με μέση ροή 54 m³/sec. Ο ένας κλάδος του πηγάζει από τον ορεινό όγκο του Γράμμου και ο άλλος ο Βορειότερος κλάδος του από τα όρη του Βαρνούντα και του Βέρνου.

Στα νερά του Αλιάκμονα ζούνε 32 είδη ψαριών.

Στο νομό Κοζάνης, εντός της επαρχίας Βοϊου, έχει μήκος 65χλμ. Και χύνονται σ’ αυτόν 7 παραπόταμοι. Επίσης στην ίδια επαρχία έχουν καταγραφεί 588 πηγές νερού.

ΓΕΦΥΡΙΑ

Τον Πραμόριτσα (κύριο παραπόταμο του Αλιάκμονα στο Βοϊο) και τους παραποτάμους του, ζεύουν 14 πέτρινα γεφύρια.

Στον Αλιάκμονα υπάρχουν δύο γεφύρια κατεστραμμένα.

Τον Βενέτικο και τους παραποτάμους του στο Ν. Γρεβενών, ζεύουν 13 πέτρινα γεφύρια.

Στον Λαδοπόταμο στο Ν. Καστοριάς υπάρχουν 2 πέτρινα γεφύρια.

Συνολικά 29 μονότοξα, δίτοξα, τρίτοξα και πολύτοξα γεφύρια συν τα δύο τα κατεστραμμένα 31

 

Επιστροφή


Δεν υπάρχουν νέα

Τελευταία ΝέαΕγγραφείτε στο Newsletter

Πληκτρολογήστε εδώ το email σας


ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΖΑΝH
Βασιλείου Φόρη 1, Τηλ.: 24610 37208, Fax: 24610 37714
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Περδίκα 2,Τηλ.: 24630 55622, Fax: 24630 55622
ΑΘΗΝΑ
Μητροπόλεως 1,Τηλ.: 210 3709312, Fax: 210 3709310